(1)
Boyko, V.; Avdosyev, Y.; Sochnieva, A. RESULTS OF RADICAL SURGICAL TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA. Eureka: HS 2017, 18-24.