Fito, Iryna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine