Ventskovskaya, Iryna, National O.O. Bogomolets Medical UniversityPerinatal center, Ukraine