Lisukha, Lyubov, O. O. Bogomolets Institute of Physiology, NAS of Ukraine, Ukraine