Alkhalaf, Malek, National University of Pharmacy, Ukraine