Filonenko, Valeriy, O.O. Bogomolets National Medical University, Ukraine