[1]
Osokina, N., Liubych, V., Novikov, V., Leshchenko, I., Petrenko, V., Khomenko, S., Zorunko, V., Balabak, O., Moskalets, V. and Moskalets, T. 2020. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UHF ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE OUTPUT OF ROLLED GROATS OF WHEAT SPELT. EUREKA: Life Sciences. 6 (Nov. 2020), 47-57. DOI:https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001533.