(1)
Liubych, V.; Novikov, V.; Pushka, O.; Pushka, I.; Cherchel, V.; Kyrpa, M.; Kolibabchuk, T.; Kirian, V.; Moskalets, V.; Moskalets, T. Development of the Recipe of Pasta With Pumpkin Flour. Eureka: LS 2023, 57-65.