(1)
Pavlyuk, R.; Pogarska, V.; Mikhaylov, V.; Bessarab, O.; Radchenko, L.; Pogarskiy, A.; Telenkov, O.; Radchenko, A. DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF STORAGE AND MAXIMUM SEPARATION OF CHLOROPHILS FROM CHLOROPHYLCONTAINING VEGETABLES AT RECEPTION OF HEALTHFULL NANOPRODUCTS. Eureka: LS 2018, 47-54.