Pavlyuk, R., Pogarska, V., Mikhaylov, V., Bessarab, O., Radchenko, L., Pogarskiy, A., Telenkov, O., & Radchenko, A. (2018). DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF STORAGE AND MAXIMUM SEPARATION OF CHLOROPHILS FROM CHLOROPHYLCONTAINING VEGETABLES AT RECEPTION OF HEALTHFULL NANOPRODUCTS. EUREKA: Life Sciences, (2), 47-54. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00616