PAVLYUK, R.; POGARSKA, V.; MIKHAYLOV, V.; BESSARAB, O.; RADCHENKO, L.; POGARSKIY, A.; TELENKOV, O.; RADCHENKO, A. DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF STORAGE AND MAXIMUM SEPARATION OF CHLOROPHILS FROM CHLOROPHYLCONTAINING VEGETABLES AT RECEPTION OF HEALTHFULL NANOPRODUCTS. EUREKA: Life Sciences, n. 2, p. 47-54, 5 Apr. 2018.