Pogarskaya, Viktoriya, Raisa Pavlyuk, Tatyana Kotuyk, Olga Yurieva, and Nadiya Maksymova. 2020. “DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF PRODUCTION OF PROTEIN VEGETABLE PLANT NANO ADDITIVES USING PAROTHERMOMECHANODESTRUCTION PROCESSES”. EUREKA: Life Sciences, no. 6 (November), 66-72. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001543.