Pavlyuk, R., Pogarska, V., Mikhaylov, V., Bessarab, O., Radchenko, L., Pogarskiy, A., Telenkov, O. and Radchenko, A. (2018) “DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF STORAGE AND MAXIMUM SEPARATION OF CHLOROPHILS FROM CHLOROPHYLCONTAINING VEGETABLES AT RECEPTION OF HEALTHFULL NANOPRODUCTS”, EUREKA: Life Sciences, 0(2), pp. 47-54. doi: 10.21303/2504-5695.2018.00616.