Pogarskaya, V., Pavlyuk, R., Cherevko, O., Pavliuk, V., Radchenko, L., Dudnyk, E., Kolomiets, T., Radchenko, A. and Pogarskiy, A. (2018) “ELABORATION OF THE NEW METHOD OF CONSERVING VOLATILE AROMATIC SUBSTANCES OF SPICY VEGETABLES AT CREATING HEALTHY CRYO-SUPPLEMENTS”, EUREKA: Life Sciences, 0(4), pp. 20-27. doi: 10.21303/2504-5695.2018.00670.