[1]
V. Pogarskaya, R. Pavlyuk, T. Kotuyk, O. Yurieva, and N. Maksymova, “DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF PRODUCTION OF PROTEIN VEGETABLE PLANT NANO ADDITIVES USING PAROTHERMOMECHANODESTRUCTION PROCESSES”, Eureka: LS, no. 6, pp. 66-72, Nov. 2020.