Osokina, N., V. Liubych, V. Novikov, I. Leshchenko, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, and T. Moskalets. “INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UHF ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE OUTPUT OF ROLLED GROATS OF WHEAT SPELT”. EUREKA: Life Sciences, no. 6, Nov. 2020, pp. 47-57, doi:10.21303/2504-5695.2020.001533.