Pavlyuk, R., V. Pogarska, V. Mikhaylov, O. Bessarab, L. Radchenko, A. Pogarskiy, O. Telenkov, and A. Radchenko. “DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF STORAGE AND MAXIMUM SEPARATION OF CHLOROPHILS FROM CHLOROPHYLCONTAINING VEGETABLES AT RECEPTION OF HEALTHFULL NANOPRODUCTS”. EUREKA: Life Sciences, no. 2, Apr. 2018, pp. 47-54, doi:10.21303/2504-5695.2018.00616.