INSTITUTIONAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF COMPLEX SELF-GOVERNING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Keywords: efficiency, organizational structures, management systems, market relations, marketable products, quality, industrial relations

Abstract

The object of research is complex self-regulatory socio-economic systems (such as: enterprise, company, corporation, civil society).

Investigated problem: the problem to be solved consists in substantiating conceptual approaches in the principles of organizing complex self-governing socio-economic systems and substantiating the concepts of their management system.

The main scientific results of the research are the conceptual substantiation of the approaches of both organizing complex self-governing socio-economic systems depending on the objective function of the main activity, and designing management systems to achieve the objective function in market conditions, through the use of existing production and intellectual potentials of the system.

It is shown that in modern conditions of activity, and in the near future, it is forecasting the functional approaches of complex self-governing socio-economic systems based on the use of organizational and production potential and the intellectual potential of workers. At the same time, their organizational structures and operational management systems will be designed, for the most part, taking into account activities in market relations.

The basis of such approaches is the level of organizational and technological production processes that can in a certain way contribute to the achievement of goals and the intelligence of the staff.

The scope of research results can be the design processes of civil societies, corporations by type of activity, enterprises as complex self-governing socio-economic systems.

An innovative technological product is the conceptual approaches of designing economically oriented elements in complex self-governing socio-economic systems.

The scope of the innovative technological product is any industry, line of business.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Konstantin Zavgorodniy, Alfred Nobel University

Research Institute of Economy and Society Development

Vladimir Tkachenko, Alfred Nobel University

Research Institute of Economy and Society Development

Sergey Voit, Alfred Nobel University

Research Institute of Economy and Society Development

References

Polokhalo, V. I. (Ed.) 2009). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsii vyklykiv. Materialy Parlamentskykh slukhan u VR Ukrainy, 362.

Toffler, Z. (2001). Metamorfozy vlasti. Moscow: OOO «Izdatelstvo AST», 669.

Tarasevich, V. N. (2008). Ekunika: gipotezy i opyty. Moscow: TEIS, 565.

Gritsenko, A. A. (2008). Institutsionalnii imperializm i ego rol v razvitii ekonomicheskoi teorii. Naukovі pratsі DonNTU. Serіia: ekonomіchna, 34, 46–51.

Pevzner, Ia. A. (2001). Vvedenie v ekonomicheskuiu teoriiu sotsial-demokratizma. Moscow: Editornaia URSS, 208.

Liashenko, V. I. (2006). Regulirovanie razvitiia ekonomicheskikh sistem: teoriia, rezhimy, instituty. Donetsk: DonNTU, 668.

Chorna, L. O. (2008). Rezultatyvna stratehiia dosiahnennia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva. Investytsii: praktyka ta dosvid, 24, 4–6.

Tkachenko, V. A., Kholod, V. I., Klochko, V. M. et. al.; Tkachenko, V. A. (Ed.) (2013). Teoriia proektuvannia velykykh samokerovanykh sotsialno-ekonomichnykh system. Vol. 3: Systemnist va poli nevyznachenosti u skladnykh samorehuliuiuchykh sotsialno-ekonomichnykh systemakh. Dnipropetrovsk: Monolyt, 244.

Carvalho, J. P., Tom, A. B. (1999). Rule Based Fuzzy Cognitive Maps: Fuzzy Causal Relations. Computational Intelligencefor Modelling, Controland Automation, 276–282.

Goldberg, A. S. (1998). Introductory Econometrics. Harvard University Press, 241.

Gregory, J. R., Wiechmann, J. (1997). Leveraging The Corporate Brand. New York: McGraw-Hill, 256.

Abchuk, V. A. (2000). Ekonomiko-matematicheskie metody. Elementarnaia matematika i logika. Metody issledovaniia operatsii. Moscow: Soiuz, 320.

Shuliar, R. V., Holovchak, Kh. Yu. (2012). Osoblyvosti roboty system menedzhmentu pidpryiemstva v umovakh neobkhidnosti zdiisnennia orhanizatsiinykh zmin. Naukovyi visnyk natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, 22 (2), 228–303.

Shapkin, A. S. (2003). Ekonomicheskie i finansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel investitsii. Moscow: Dashkov i Ko, 544.

Akkoff, R. (2002). O menedzhmente. Saint Petersburg: ID Piter, 448.


👁 121
⬇ 81
Published
2020-05-12
How to Cite
Zavgorodniy, K., Tkachenko, V., & Voit, S. (2020). INSTITUTIONAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF COMPLEX SELF-GOVERNING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS. ScienceRise, (2), 61-70. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001282
Section
Development of national economies