ANALYSIS OF FACTORS AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR MANAGING THE ENVIRONMENTAL AND CIVIL SAFETY OF TRANSBOUNDARY TRANSPORTATION OF OIL AND OIL PRODUCTS THROUGH PIPELINES

Keywords: environmental safety, civil protection, emergency, oil transportation by pipelines

Abstract

Transportation of oil and oil products through main pipelines is accompanied by the outpouring of these components into the environment, which creates risks of reducing the level of environmental safety and emergencies.

The object of research is the factors and methods of environmental and civil safety management of cross-border transportation of oil and oil products through pipelines.

Investigated problem is the analysis of environmental and civil safety management factors for cross-border transportation of oil and oil products through pipelines has been carried out and new technical and organizational solutions have been proposed to improve the level of management. The environmental safety of oil and gas facilities is defined as the state of environmentally safe functioning of oil and gas facilities and the absence of harmful environmental impact on these facilities. On the basis of the analysis of emergency situations on the linear part of the main oil pipelines, five main reasons leading to depressurization have been identified and ranked. The oil pipeline emergency is presented in a mathematical form. The analysis of depressurization of main oil pipelines in the world and in the Lviv region is carried out. The international normative legal acts regulating the management aspects of environmental and civil safety of cross-border transportation of oil and oil products are analyzed.

Innovative products – in case of water pollution as a result of a catastrophic inflow of oil products, it is proposed to use a patented installation for modeling the process of pollution of running water and a method of physical modeling of the process of spreading pollution as a result of a single discharge of oil products into the river. In the case of soil contamination with oil products, it was proposed to use a patented installation for modeling the process of filtration of contaminated solutions through the soil or bottom sediments. The advantages of the proposed new technical solutions based on known analogues are shown.

The area of practical use of the research results is the subdivisions of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, the State Service of Ukraine for Emergency Situations, NJSC Naftogaz of Ukraine, higher educational institutions, research institutes of oil and gas ecological profile.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vladyslav Shuryhin, Lviv State University of Life Safety

Department of Environmental Safety

Yulia Rak, Lviv State University of Life Safety

Department of Environmental Safety

Vasyl Karabyn, Lviv State University of Life Safety

Educational Scientific Institute

References

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy. Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Sokolov, Y. V., Shevchenko R. I., Madani, M. M. (2020). Ecological assessment of the territorial complexes of Tatarbunars’kyi District of Odessa region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology», 52, 216–235. doi: http://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-16

Malovanyy, M., Petrushka, K., Petrushka, I. (2019). Improvement of Adsorption-Ion-Exchange Processes for Waste and Mine Water Purification. Chemistry & Chemical Technology, 13 (3), 372–376. doi: http://doi.org/10.23939/chcht13.03.372

Karabyn, V., Popovych, V., Shainoha, I., Lazaruk, Ya. (2019). Long-term monitoring of oil contamination of profile-differentiated soils on the site of influence of oil-and-gas wells in the central part of the Boryslav-Pokuttya oil-and-gas bearing area. Petroleum and Coal, 61 (1), 81–89.

Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2019). Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2018 rotsi. Kyiv. Available at: https://mepr.gov.ua/timeline/Zviti.html

Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut tsyvilnoho zakhystu. (2019). Analitychnyi ohliad stanu tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini za 2018 rik. Kyiv. Available at: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html

Zhdek, A. Ya. (2017). Otsinka vtrat nafty vid vytokiv pry transportuvanni i rozrobka zakhodiv yikh skorochennia. Ivano-Frankivsk, 165.

Skrypnyk I. V. et. al. (1997). Ydentyfykatsyia y modelyrovanye upravliaiushchykh system. NAN Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka.

Karabyn V. V, Sysa L. V., Rak Yu. M. (2018). Pat. No. 123043 UA. Ustanovka dlia modeliuvannia protsesu zabrudnennia protichnoi richkovoi vody. MPK: G09B 23/12, G01N 33/24, G01N 33/18. No. u 2017 07530. declareted: 17.07.2017; published: 12.02.2018, Bul. No. 3.

Karabyn, V. V., Sysa, L. V., Rak, Yu. M. (2017). Pat. No. 123350 UA. Sposib fizychnoho modeliuvannia protsesu poshyrennia zabrudnennia vnaslidok odnorazovoho skydu naftoproduktiv u richku. No. u201708610; declareted: 23.08.2017; published: 26.02.2018, Bul. No. 4. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=244532

Shuryhin, V. I., Karabyn, V. V., Sysa, L. V. (2020). Pat. No. 143139 UA. Ustanovka dlia fizychnoho modeliuvannia protsesu filtratsiyi zabrudnenykh rozchyniv cherez tovshchu gruntu abo donnykh vidkladiv. No. u202001006; declareted: 17.02.2020; published: 10.07.2020, Bul. No. 13. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=269733

Andrusevych, A., Andrusevych, N., Kozak, Z. (2009). Dovidnyk chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy u sferi okhorony dovkillia. Lviv, 203.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Rozd. VI st. 361 (2014). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Yevropeiska ta yevroatlantychna intehratsiia (2019). Kabinet Ministriv Ukrainy. Kyiv. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-prezentation-2019/8.2019/transition-book-final-stisnuto.pdf


👁 95
⬇ 76
Published
2020-10-30
How to Cite
Shuryhin, V., Rak, Y., & Karabyn, V. (2020). ANALYSIS OF FACTORS AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR MANAGING THE ENVIRONMENTAL AND CIVIL SAFETY OF TRANSBOUNDARY TRANSPORTATION OF OIL AND OIL PRODUCTS THROUGH PIPELINES. ScienceRise, (5), 51-56. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001484
Section
Innovative technologies in industry