NEZBRYTSKA, I.; SHAMANSKYI, S.; BOICHENKO, S.; KHARCHENKO, G.; PAVLIUKH, L. ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WASTEWATER REMEDIATION TECHNOLOGIES USING MICROALGAE. ScienceRise, n. 5, p. 13-18, 31 Oct. 2020.