[1]
Kovalenko, V., Kondratyev, D., Kotok, V., Chernova, O., Kovalenko, I., Zhykovin, S., Ved, V. and Verbitskiy, V. 2019. DETERMINATION OF FORMATION REGIMES FOR BILAYER COBALT DYSPROSIUM INTERMETALIC SURFACE ALLOY. EUREKA: Physics and Engineering. 6 (Dec. 2019), 3-8. DOI:https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.001011.