(1)
Kovalenko, V.; Kondratyev, D.; Kotok, V.; Chernova, O.; Kovalenko, I.; Zhykovin, S.; Ved, V.; Verbitskiy, V. DETERMINATION OF FORMATION REGIMES FOR BILAYER COBALT DYSPROSIUM INTERMETALIC SURFACE ALLOY. Eureka: PE 2019, 3-8.