(1)
Blintsov, V.; Nuzhniy, S.; Kasianov, Y.; Korytskyi, V. MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM OF ACTIVE PROTECTION AGAINST EAVESDROPPING OF SPEECH INFORMATION ON THE SCRAMBLER GENERATOR. Eureka: PE 2020, 11-22.