(1)
Khudov, H.; Zvonko, A.; Lisohorskyi, B.; Solomonenko, Y.; Mynko, P.; Glukhov, S.; Irkha, A.; Lishchenko, V.; Mishchenko, Y.; Khudov, V. Development of a Rangefinding Method for Determining the Coordinates of Targets by a Network of Radar Stations in Counter-Battery Warfare. Eureka: PE 2022, 121-132.