Kovalenko, V., Kondratyev, D., Kotok, V., Chernova, O., Kovalenko, I., Zhykovin, S., Ved, V., & Verbitskiy, V. (2019). DETERMINATION OF FORMATION REGIMES FOR BILAYER COBALT DYSPROSIUM INTERMETALIC SURFACE ALLOY. EUREKA: Physics and Engineering, (6), 3-8. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.001011