Khudov, Hennadii, Andrii Zvonko, Bohdan Lisohorskyi, Yuriy Solomonenko, Petro Mynko, Sergey Glukhov, Artem Irkha, Vitaliy Lishchenko, Yaroslav Mishchenko, and Vladyslav Khudov. 2022. “Development of a Rangefinding Method for Determining the Coordinates of Targets by a Network of Radar Stations in Counter-Battery Warfare”. EUREKA: Physics and Engineering, no. 3 (May), 121-32. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002380.