Kovalenko, V., Kondratyev, D., Kotok, V., Chernova, O., Kovalenko, I., Zhykovin, S., Ved, V. and Verbitskiy, V. (2019) “DETERMINATION OF FORMATION REGIMES FOR BILAYER COBALT DYSPROSIUM INTERMETALIC SURFACE ALLOY”, EUREKA: Physics and Engineering, 0(6), pp. 3-8. doi: 10.21303/2461-4262.2019.001011.