Kovalenko, V., D. Kondratyev, V. Kotok, O. Chernova, I. Kovalenko, S. Zhykovin, V. Ved, and V. Verbitskiy. “DETERMINATION OF FORMATION REGIMES FOR BILAYER COBALT DYSPROSIUM INTERMETALIC SURFACE ALLOY”. EUREKA: Physics and Engineering, no. 6, Dec. 2019, pp. 3-8, doi:10.21303/2461-4262.2019.001011.