SWOT-ANALYSIS OF MODELS OF ORGANIZATION OF PROVISION OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

  • Grigorii Ursol Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of UkraineMedical centre PE "Hospital of St. Luke"
  • Alexandr Skrypnyk Kirovograd Region State Administration
  • Olha Vasylenko Private Enterprise "St. Luke's Hospital" medical centre Kharkiv Medicine Academy of postgraduate education of Ukraine's Healthcare Ministry
Keywords: medical institutions, united territorial communities, SWOT-analysis

Abstract

The article analyzes the strengths, weaknesses, potential opportunities and threats in the process of forming and making appropriate management decisions to integrate health facilities into united territorial communities (UTC) infrastructure, or other options, in the process of decentralization. The basic package of new legislative and regulatory documents has been worked out, which envisages radical changes and systemic reforms, decentralization of power - transfer from the executive bodies to local self-government bodies of a considerable part of powers, resources and responsibilities. A number of reform changes have been identified, which may lead to the expected institutional, organizational and structural-functional changes of the existing public health management system in Ukraine and changes in the individual functional characteristics of the entities of this system. The differences between medical reforms in terms of administrative reform, the role of UTC in this process, in relation to a number of other European countries are considered. On this basis, possible options for the development of events in the context of territorial governance of these processes in the system of health in Ukraine have been proposed. In order to continue scientific research in this direction, the next stage of the evolution of the formation and adoption of appropriate management decisions in the UTC is to consider the cooperation of the UTC in the creation of joint infrastructure medical facilities, their governing bodies, implementation of projects of activity, financing and maintenance.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Grigorii Ursol, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of UkraineMedical centre PE "Hospital of St. Luke"

Department of thoracic and abdominal surgery

High Level Certificate thoracic surgeon

Alexandr Skrypnyk, Kirovograd Region State Administration

Deputy Director of Healthcare department

Olha Vasylenko, Private Enterprise "St. Luke's Hospital" medical centre Kharkiv Medicine Academy of postgraduate education of Ukraine's Healthcare Ministry

Department organizational and personnel work

Department of social medicine, regulation and business in Healthcare academic

References

Nikolaienko, V. B. (2018). Pervynna medychna dopomoha v «epokhu zmin»: vitchyznianyi ta mizhnarodnyi dosvid. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 3 (2 (125)). Available at: https://www.umj.com.ua/article/126600/pervinna-medichna-dopomoga-v-epohu-zmin-vitchiznyanij-ta-mizhnarodnij-dosvid

Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia (2016). Kyiv: NISD, 50–54.

Yashchenko, Yu. B., Shevchenko, M. V. (2016). Finansova detsentralizatsiia v systemi okhorony zdorovia. Ekonomika i pravo okhorony zdorovia, 2 (4), 39–43. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11703/Shevchenko_FinansovF_detsentralizatsiia_v_systemi_okhorony_zdorov %E2 %80 %B2ya.pdf?sequence=1&iisAllowe=y

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky (2015). Zakon Ukrainy No. 156-VIII. 05.02.2015 (iz zminamy). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad (2015). Zakon Ukrainy No. 157-VIII. 05.02.2015 (iz zminamy). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad (2014). Zakon Ukrainy No. 1508-VII. 17.06.2014 (iz zminamy). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia (2002). Nakaz MOZ Ukrainy No. 385. 28.10.2002. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02

Pro zatverdzhennia poriadku formuvannia spromozhnykh merezh nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy (2018). Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy ta Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy No. 178/24. 06.02.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18

Deiaki pytannia nadannia medychnoi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam (2015). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 11. 23.01.2015 (iz zminamy). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2015- %D0 %BF

Stakhurska, O. (2017). Autsorsynh v Ukraini y u sviti: osoblyvosti, tendentsii ta perspektyvy. Yuryst & zakon, 38. Available at: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010850

Pavlenko, O. (2017). Autsorsynh, autstafinh i lizynh personalu yak zasoby optymizatsii biznes-protsesiv ta zabezpechennia interesiv personalu. Yuryst & zakon, 38. Available at: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010846

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky (2016). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 285. 02.03.2016. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016- %D0 %BF

Pro zatverdzhennia Prymirnoho tabelia materialno-tekhnichnoho osnashchennia zakladiv okhorony zdorovia ta fizychnykh osib – pidpryiemtsiv, yaki nadaiut pervynnu medychnu dopomohu (2018). Nakaz MOZ Ukrainy No. 148. 26.01.2018. Available at: http://moz.gov.ua/uploads/0/4141-dn_20180126_148.pdf

Ustynov, A. V. (2017). Formuvannia medychnoi infrastruktury v obiednanykh terytorialnykh hromadakh. Ukrainskyi medychnyi chasopys. Available at: https://www.umj.com.ua/article/107511/formuvannya-medichnoyi-infrastrukturi-v-ob-yednanih-teritorialnih-gromadah

Baieva, O. V. (2008). Menedzhment u haluzi okhorony zdorovia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 640. Available at: https://studbooks.net/37372/meditsina/menedzhment_v_oblasti_ohrany_zdorovya

Levinskii, D. (2018). Reshitelnaia medicinskaia reforma. Available at: https://tverezo.info/post/51112

Hromady uspishno spivpratsiuiut u sferi okhorony zdorovia. Tsentr politychnykh studii ta analityky EIDOS. Available at: https://eidos.org.ua/novyny/hromady-uspishno-spivpratsyuyut-u-sferi-ohorony-zdorovya/

Andronyk, V. (2017). Medytsyna v sosednykh stranakh y Ukrayne: chto zhdet nashe zdravookhranenye. Available at: https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/medicina-v-sosednih-stranah-i-ukraine-chto-zhdet-nashe-zdravoohranenie-1020294.html


👁 314
⬇ 215
Published
2019-12-03
How to Cite
Ursol, G., Skrypnyk, A., & Vasylenko, O. (2019). SWOT-ANALYSIS OF MODELS OF ORGANIZATION OF PROVISION OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES. EUREKA: Health Sciences, (6), 65-71. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2019.001052
Section
Medicine and Dentistry