[1]
Shaprynskyi, V., Makarov, V., Suleimanova, V., Shaprynskyi, Y. and Skalskyi, S. 2020. LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY. EUREKA: Health Sciences. 1 (Feb. 2020), 10-14. DOI:https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001122.