[1]
Bazhora, Y., Chetverikov, S., Onyshchenko, V., Chetverikov, M. and Chetverikova-Ovchynnyk, V. 2020. CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER. EUREKA: Health Sciences. 2 (Mar. 2020), 25-31. DOI:https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001196.