(1)
Shaprynskyi, V.; Makarov, V.; Suleimanova, V.; Shaprynskyi, Y.; Skalskyi, S. LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY. Eureka: HS 2020, 10-14.