(1)
Bazhora, Y.; Chetverikov, S.; Onyshchenko, V.; Chetverikov, M.; Chetverikova-Ovchynnyk, V. CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER. Eureka: HS 2020, 25-31.