(1)
Boyko, O. HYPOMETHYLATING AGENTS IN TREATMENT OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME. Eureka: HS 2018, 3-11.