Shaprynskyi, V., Makarov, V., Suleimanova, V., Shaprynskyi, Y., & Skalskyi, S. (2020). LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY. EUREKA: Health Sciences, (1), 10-14. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001122