Bazhora, Y., Chetverikov, S., Onyshchenko, V., Chetverikov, M., & Chetverikova-Ovchynnyk, V. (2020). CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER. EUREKA: Health Sciences, (2), 25-31. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001196