Koshova, I., & Lubkovska, O. (2022). Features of retrochoir hematomas and their effect on the course of pregnancy. EUREKA: Health Sciences, (4), 18-25. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2022.002590