SHAPRYNSKYI, V.; MAKAROV, V.; SULEIMANOVA, V.; SHAPRYNSKYI, Y.; SKALSKYI, S. LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY. EUREKA: Health Sciences, n. 1, p. 10-14, 3 Feb. 2020.