BAZHORA, Y.; CHETVERIKOV, S.; ONYSHCHENKO, V.; CHETVERIKOV, M.; CHETVERIKOVA-OVCHYNNYK, V. CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER. EUREKA: Health Sciences, n. 2, p. 25-31, 31 Mar. 2020.