Shaprynskyi, Volodymyr, Viktor Makarov, Vasylysa Suleimanova, Yevhen Shaprynskyi, and Stepan Skalskyi. 2020. “LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY”. EUREKA: Health Sciences, no. 1 (February), 10-14. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001122.