Bazhora, Yuri, Sergii Chetverikov, Viacheslav Onyshchenko, Mykhailo Chetverikov, and Valeriia Chetverikova-Ovchynnyk. 2020. “CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER”. EUREKA: Health Sciences, no. 2 (March), 25-31. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2020.001196.