Shaprynskyi, V., Makarov, V., Suleimanova, V., Shaprynskyi, Y. and Skalskyi, S. (2020) “LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY”, EUREKA: Health Sciences, 0(1), pp. 10-14. doi: 10.21303/2504-5679.2020.001122.