Bazhora, Y., Chetverikov, S., Onyshchenko, V., Chetverikov, M. and Chetverikova-Ovchynnyk, V. (2020) “CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER”, EUREKA: Health Sciences, 0(2), pp. 25-31. doi: 10.21303/2504-5679.2020.001196.