[1]
V. Shaprynskyi, V. Makarov, V. Suleimanova, Y. Shaprynskyi, and S. Skalskyi, “LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY”, Eureka: HS, no. 1, pp. 10-14, Feb. 2020.