[1]
Y. Bazhora, S. Chetverikov, V. Onyshchenko, M. Chetverikov, and V. Chetverikova-Ovchynnyk, “CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER”, Eureka: HS, no. 2, pp. 25-31, Mar. 2020.