Shaprynskyi, V., V. Makarov, V. Suleimanova, Y. Shaprynskyi, and S. Skalskyi. “LIVER ABSCESSES: A 10-YEAR VINNYTSYA UNIVERSITY STUDY”. EUREKA: Health Sciences, no. 1, Feb. 2020, pp. 10-14, doi:10.21303/2504-5679.2020.001122.