Bazhora, Y., S. Chetverikov, V. Onyshchenko, M. Chetverikov, and V. Chetverikova-Ovchynnyk. “CORRELATION ANALYSIS OF GSTP1 GENE POLYMORPHISM WITH MORBIDITY OF PRIMARY METASTATIC COLORECTAL CANCER”. EUREKA: Health Sciences, no. 2, Mar. 2020, pp. 25-31, doi:10.21303/2504-5679.2020.001196.