[1]
Zamorska, I., Zamorskyi, V., Halahur, Y., Osyka, V., Belinska, S., Motuzka, I., Bozhko, T., Krasulya, O. and Fil, M. 2020. QUALITY INVESTIGATION OF FROZEN GARDEN STRAWBERRIES AT PARTIAL DEHYDRATION BEFORE FREEZING. EUREKA: Life Sciences. 1 (Jan. 2020), 11-17. DOI:https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001051.