(1)
Zamorska, I.; Zamorskyi, V.; Halahur, Y.; Osyka, V.; Belinska, S.; Motuzka, I.; Bozhko, T.; Krasulya, O.; Fil, M. QUALITY INVESTIGATION OF FROZEN GARDEN STRAWBERRIES AT PARTIAL DEHYDRATION BEFORE FREEZING. Eureka: LS 2020, 11-17.