Zamorska, I., Zamorskyi, V., Halahur, Y., Osyka, V., Belinska, S., Motuzka, I., Bozhko, T., Krasulya, O., & Fil, M. (2020). QUALITY INVESTIGATION OF FROZEN GARDEN STRAWBERRIES AT PARTIAL DEHYDRATION BEFORE FREEZING. EUREKA: Life Sciences, (1), 11-17. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001051